ናይ ደንበኛታት ቻርተር ናይ ደንበኛታት ቻርተር

ራእይ

መንግስታውን ኢ-መንግስታውን  ናይ መርበብ ሓበሬታ ግልጋሎታት ዝለዓለ መማረፂ ክኾን ንምግባር ፡

 • ንቐጥታዊ(online) ግልጋሎታት ማእኸላይ መራኸቢ ምኻን
 • ሓደስቲ ቴክኖሎጂታት ብምትእትታው መረዳእታ ወሃብቲ ኣሳተፍቲን ናይ ገንዘብ ዝውውርን(ቐጥታዊ(online) ክፍሊት ዘጠቓለለ) ግልጋሎታት ንምሃብ
 • ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሽግግርን ዕብየትን ስትራተጂያዊ ራእይ 2015 ክስማዕማዕ ምግባር
 • ህዝቢ ምስ ማሕበረሰብን ናይ ግሊ ግልጋሎታትን ብናይ ብአሌክትሮኒክስ ዝተደረኸ ግልጋሎት ንተገልገለቲ ኣቢሉ ብምርኻብ እቲ ዝለዓለ መማረፂ ምኻን
 • ተገልገልቲ ኣብ ናይ መንግስቲ ፖሊሲታት ተሳተፍቲ ንክኾኑን ዘለዎም ሪኢቶታት ክገልፁ ዘኽእሎም ኩነታት ምፍጣር

 

ዕላማ

 • 24 ሰዓት ብ 7 መዓልቲ ግልጋሎት ወሃቢ ምኻን
 • ኣብ መወዳእታ 2010 ዓም ናብ 200 ዝኾኑ ናይ ቐጥታዊ(online) ግልጋሎታት ምሃብ
 • ንመንግስታዊ ግልጋሎታት ምእኹል ኣገልጋላይ ምኻን
 • ንደንበኛታት ዝበለፀ ናይ ዘይመንግስታዊ ኣገልግሎታት መድረኽ ምኻን
 • ማእኸላይ ዝኾነ ከም ናይ ምይይጥ ፎረማትን ወይድማ ዓምዲታት ንዜጋታትን ቢዝነሳት ምቕራብ ምእንታን ኣብ ፖሊሲን ኣብ ናይ ህዝቢ ጉዳያት ክሳተፉን ሪኢቶ ክህቡን

 

 

ደንበኛታት

 • ኣብ ኢትዩጵያ ዝርከቡ ኩሎም ዜጋታትን ነበርትን
 • ቢዝነሳት
 • ናይ መንግስቲ ሓድነትን ተቆፀርቲን
 • ጎብነይቲ