Mirga sericha Mirga sericha

Waliigalte Kenya

Mootumman Itoophiya kan ka'eef kabaja dhunfa Kenya fi egumissa odeeffannoo namumma Kenyafidha. Nuti dirqaamiin Kenya kara laafa kan ta'ee odeeffanno Kenya fi icitii Kenya eguu fi ibissa yeroo amma kanta'e fi icitii walii hirudhan shakala bulchinsa ibsuu odeeffanoo Kenya websitidhan.

 

Odeffanoo tokkon tokko Kenya mootumma Itoophiyatiin kuta fi dhunfa mata ofii kan mootumma Itoophiya jalattii bulu fi hojii iciitidha.nuti kan qophofinuf immamata dhunfa Kenya eguu yoo websitira aragame ykn dhisesis daldala dabarsuu kara mootuma elektironikan..