የደንበኞች ቻርተር የደንበኞች ቻርተር

ራዕይ

መንግስታዊናመንግስታዊላልሆኑየኦንላይንአገልግሎቶችንናመረጃዎችንለማቀበልድልድይበመሆንበተጠቃሚዎችቀዳሚየሆነምርጫመሆን፡፡

  • ሁሉንምየሚኒስቴርመ/ቤቱንአገልግሎቶችበአንድመስኮትአገልግሎትእንዲያገኙማስቻል፡፡
  • ለተጠቃሚዎችየመረጃናየግብይትአገልግሎቶችንበተቀላጠፈሁኔታመስጠትማስቻል፡፡
  • መንግስትያቀደውንየ5 ዓመቱንየእድገትናትራንስፎርሜሽንእቅድእንዲሳካለማስቻልየመረጃቅብብሎሹንማፋጠን፡፡

ተግባር

  • በቀንየ24 ሰዓትበሳምንትሰባትቀናትአገልግሎትማግኘትማስቻል
  • በውይይትመድረኮችናብሎጎች/ጡመሮችበመጠቀምዜጎች፣የንግዱማህበረሰብናሌሎችተጠቃሚዎችየሚኒስቴርመ/ቤቱጉዳዮችናፖሊሲዎችላይንቁተሳትፎእንዲያደርጉማስቻል፡፡

ዋናዋናተጠቃሚዎቻችን

  • ማንኛውምኢትየጵያዊዜጋናነዋሪ
  • የንግዱማህበረሰብ
  • መንግስታዊአካላትናሠራተኞች
  • ለውጭ ዜጎች
  • ለመንግስታዊ ያልሆኑ እና አለም አቀፍ ድርጅቶች

 

የደንበኞች ቅሬታዎች ማስተናገድ

 

ሚኒስቴር /ቤታችን የመረጃቅብብልንለማቃለልበየቀኑእየተጋይገኛልእዚህየመረጃፖርታልላይያቀረበውመረጃመቶበመቶትክክለኛናወቅታዊነውብለንማረጋገጥአንችልም፡፡